:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
19 พ.ค. 65 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 7
19 พ.ค. 65 ทั่วไป  แจ้งกำกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 8
19 พ.ค. 65 ทั่วไป  ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส ผ่านระบบสถานศึกษา สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ ๑๒ ปีขึ้นไป ที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ ๒ เข็ม สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 8
19 พ.ค. 65 ทั่วไป  ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการเปิดเรียน On Site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 8
19 พ.ค. 65 ด่วนที่สุด  กิจกรรมการขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ระดับภาคกลาง ประจำปี พ.ศ.2565 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเสาไห้ | 1
19 พ.ค. 65 ทั่วไป  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 12
19 พ.ค. 65 ทั่วไป  การให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแค | 1
19 พ.ค. 65 ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 12
18 พ.ค. 65 ทั่วไป  การประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกรับรางวัลธัญญารักษ์ อวอร์ ประจำปี 2565 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
17 พ.ค. 65 ทั่วไป  การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
17 พ.ค. 65 ทั่วไป  การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
17 พ.ค. 65 ทั่วไป  การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
17 พ.ค. 65 ด่วนที่สุด  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่โครงการบรรณารักษ์สัญจรเพื่อการพัฒนาห้องสมุดสำหรับผู้รับบริการ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
17 พ.ค. 65 ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือประสานสถานศึกษาประเมินตนเองผ่านระบบ TSC+ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
17 พ.ค. 65 ทั่วไป  รายงานผลการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน. (สำนักงาน กศน.จังหวัด) สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
16 พ.ค. 65 ทั่วไป  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพระพุทธบาท | 1
16 พ.ค. 65 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข.เกี่ยวกับสิทธิเป็นสมาชิกและความรู้ด้านการจัดการเงินส่วนบุคคล สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
16 พ.ค. 65 ทั่วไป  รายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ "การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบคจักรวาล" สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
16 พ.ค. 65 ทั่วไป  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งดระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
16 พ.ค. 65 ทั่วไป  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2565 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 พ.ค. 65 ทั่วไป  เอกสารแนบ ประกาศเจนนารมณ์สุจริตฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 พ.ค. 65 ทั่วไป  รายงานผลการจัดทำเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อสร้างการรับรู้ของศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 พ.ค. 65 ทั่วไป  การอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 พ.ค. 65 ทั่วไป  ประกาศเจตนารมณ์สุจริต "สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีพฤติกรรมสุจริตในการใช้รถยนต์ราชการ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 พ.ค. 65 ทั่วไป  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 พ.ค. 65 ทั่วไป  การกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความมั่นคงของชาติ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
11 พ.ค. 65 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา"กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้" สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
11 พ.ค. 65 ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่องไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.02/2601 ลว. 10 พ.ค.65) สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
10 พ.ค. 65 ทั่วไป  แจ้งปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
10 พ.ค. 65 ทั่วไป  การรายงานข้อมูลและสถิตินักศึกษาลงทะเบียนของสำนักงาน กศน.ภาคเรียนที่ 1/2565 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13