ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง com@loei.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
5333 30 ก.ค. 64 ทั่วไป  รับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน.ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง 13 แห่ง |4
5332 30 ก.ค. 64 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมอบรมโครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ฯศึกษาธิการภาค 1 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |4
5331 30 ก.ค. 64 ด่วนที่สุด  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สารบรรณกลาง 13 แห่ง |4
5330 30 ก.ค. 64 ทั่วไป  การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. สารบรรณกลาง 13 แห่ง |7
5329 30 ก.ค. 64 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ ไตรมาสที่ 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวังม่วง| -
5328 28 ก.ค. 64 ด่วนที่สุด  เอกสารแนบเพิ่มเติม การบรรณาธิการและการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯแบบออนไลน์ สารบรรณกลาง 12 แห่ง |12
5327 27 ก.ค. 64 ด่วนที่สุด  การบรรณาธิการและการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯแบบออนไลน์ สารบรรณกลาง 12 แห่ง |12
5326 27 ก.ค. 64 ด่วนที่สุด  การส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5325 27 ก.ค. 64 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาคร์เพื่อการพัฒนาชุมชน สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5324 27 ก.ค. 64 ทั่วไป  ขอความอุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5323 27 ก.ค. 64 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง|1
5322 27 ก.ค. 64 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการจัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ไตรมาสที่ 3-4 ประจำปี งบประมาณ 2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอมวกเหล็ก|1
5321 27 ก.ค. 64 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมศึกษาต่อเนื่อง ไตรมาสที่ 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง|1
5320 27 ก.ค. 64 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมศึกษาต่อเนื่อง ไตรมาสที่ 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง|1
5319 27 ก.ค. 64 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมศึกษาต่อเนื่อง ไตรมาสที่ 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
5318 27 ก.ค. 64 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100ปี ยุวกาชาดไทย สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5317 27 ก.ค. 64 ด่วนที่สุด  การวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5316 27 ก.ค. 64 ทั่วไป  การบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพดลภิกขุ ประจำปี 2564 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5315 27 ก.ค. 64 ทั่วไป  รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5314 27 ก.ค. 64 ทั่วไป  รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
5313 27 ก.ค. 64 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5312 27 ก.ค. 64 ทั่วไป  แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5311 27 ก.ค. 64 ทั่วไป  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5310 24 ก.ค. 64 ทั่วไป  ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ฯ เดือนสิ่งหาคม 2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง|1
5309 24 ก.ค. 64 ด่วนที่สุด  แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา กศน. ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักกันและศูนย์พักคอย สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5308 24 ก.ค. 64 ทั่วไป  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่27/2564 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5307 24 ก.ค. 64 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลผลิตที่ 5 ค่าอินเทอร์เน็ต ไตรมาส 4 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5306 24 ก.ค. 64 ด่วนที่สุด  การประกวดโครงงานวิทยาศาสคร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ "ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแค|1
5305 24 ก.ค. 64 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลผลิตที่ 4 ค่าเช่าสำนักงาน ไตรมาส 4 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแค|1
5304 24 ก.ค. 64 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลผลิตที่ 4 ค่าเช่าสำนักงาน ไตรมาส 4 สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System