ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง com@loei.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
5638 19 ต.ค. 64 ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |11
5637 19 ต.ค. 64 ทั่วไป  การลาพักผ่อน และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง| -
5636 19 ต.ค. 64 ทั่วไป  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการให้ข่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือรกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง สารบรรณกลาง 13 แห่ง |10
5635 19 ต.ค. 64 ทั่วไป  ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึกและทำเนียบผู้บริหารกศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กศน.อำเภอหนองแซง สารบรรณกลาง|1
5634 19 ต.ค. 64 ทั่วไป  การลาพักผ่อน และให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ| -
5633 19 ต.ค. 64 ทั่วไป  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเสาไห้|1
5632 19 ต.ค. 64 ทั่วไป  ส่งประกาศการสรรหาประธานกรรมการ,กรรมการดำเินนการ,และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ สารบรรณกลาง 13 แห่ง |10
5631 18 ต.ค. 64 ทั่วไป  ส่งประกาศการสรรหาประธานกรรมการ,กรรมการดำเินนการ,และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5630 18 ต.ค. 64 ทั่วไป  แจ้งรายละเอียด รหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ตามโครงสร้างรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5629 18 ต.ค. 64 ทั่วไป  การเผยแพร่และนำ"มาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2565"ไปใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรม สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5628 18 ต.ค. 64 ทั่วไป  การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2564 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5627 18 ต.ค. 64 ด่วนที่สุด  การจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5626 18 ต.ค. 64 ด่วนที่สุด  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมบัญชีกลาง ประจำปี 2564 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5625 15 ต.ค. 64 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ|1
5624 15 ต.ค. 64 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง|1
5623 12 ต.ค. 64 ทั่วไป  หลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5622 12 ต.ค. 64 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การดำเนินงานโครงการ โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก" สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5621 12 ต.ค. 64 ด่วนที่สุด  รายงานการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของนักเรียนของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดสระบุรี สารบรรณกลาง 12 แห่ง |12
5620 12 ต.ค. 64 ทั่วไป  การลาพักผ่อน และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแค|1
5619 12 ต.ค. 64 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์ ข่าว กคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5618 12 ต.ค. 64 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนพุด|1
5617 12 ต.ค. 64 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเสาไห้|1
5616 12 ต.ค. 64 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพระพุทธบาท|1
5615 11 ต.ค. 64 ทั่วไป  การขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึกและทำเนียบผู้บริหาร กศน.ประจำปี พ.ศ.2565 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5614 11 ต.ค. 64 ทั่วไป  มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5613 7 ต.ค. 64 ทั่วไป  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5612 7 ต.ค. 64 ทั่วไป  โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5611 7 ต.ค. 64 ด่วนที่สุด  การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
5610 7 ต.ค. 64 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบ้านหมอ|1
5609 7 ต.ค. 64 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวิหารแดง|1
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System