ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง com@loei.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
6086 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(N-NET) คร้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สารบรรณกลาง 12 แห่ง |4
6085 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแซง|1
6084 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแค|1
6083 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเสาไห้| -
6082 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวิหารแดง| -
6081 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวังม่วง| -
6080 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง| -
6079 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอมวกเหล็ก|1
6078 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพระพุทธบาท|1
6077 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบ้านหมอ| -
6076 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนพุด| -
6075 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ| -
6074 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอแก่งคอย| -
6073 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม ฯ (N-NET) สารบรรณกลาง 13 แห่ง |4
6072 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  การจัดส่งคู่มือและเอกสารในการจัดสอบN-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สารบรรณกลาง 12 แห่ง |4
6071 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  การรับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สารบรรณกลาง 12 แห่ง |4
6070 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 51 ฯ(E-Exam)m สารบรรณกลาง 13 แห่ง |8
6069 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  การส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564ฯ 51 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |8
6068 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(100%) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแซง|1
6067 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(100%) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ| -
6066 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(100%) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแค|1
6065 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(100%) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวิหารแดง|1
6064 27 ม.ค. 65 ทั่วไป  การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพระพุทธบาท|1
6063 27 ม.ค. 65 ด่วนที่สุด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็น พรก.ตำแหน่งครู กศน.ตำบล และนักวิชาการพัสดุ สารบรรณกลาง 13 แห่ง |10
6062 26 ม.ค. 65 ทั่วไป  การปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี สารบรรณกลาง 8 แห่ง |8
6061 26 ม.ค. 65 ทั่วไป  การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มเจ้าพระยาป่าสักประจำปี 2564 สารบรรณกลาง 3 แห่ง |3
6060 26 ม.ค. 65 ทั่วไป  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
6059 21 ม.ค. 65 ทั่วไป  โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัคให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
6058 21 ม.ค. 65 ทั่วไป  ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teen act indicators) สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
6057 20 ม.ค. 65 ด่วนที่สุด  การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System