ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง com@loei.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
4473 27 ม.ค. 64 ทั่วไป  การจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองโดน|1
4472 26 ม.ค. 64 ทั่วไป  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าร่วมตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สารบรรณกลาง 3 แห่ง |3
4471 26 ม.ค. 64 ด่วน  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการและการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4470 26 ม.ค. 64 ด่วนที่สุด  ขอต้นฉบับแบบเรียนรายวิชาเลือกเสรี "กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด" สารบรรณกลาง กศน.อำเภอแก่งคอย|1
4469 26 ม.ค. 64 ทั่วไป  การจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนพุด|1
4468 26 ม.ค. 64 ทั่วไป  การจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
4467 26 ม.ค. 64 ด่วนที่สุด  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4466 25 ม.ค. 64 ทั่วไป  โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่สตลาดแรงงานฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4465 25 ม.ค. 64 ทั่วไป  แจ้งประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมการศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4464 25 ม.ค. 64 ทั่วไป  เอกสารแนบ แจ้งสรุปผลการคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ สารบรรณกลาง 4 แห่ง |4
4463 25 ม.ค. 64 ทั่วไป  แจ้งสรุปผลการคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ สารบรรณกลาง 4 แห่ง |4
4462 25 ม.ค. 64 ทั่วไป  การอนุญาติให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกฯ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนพุด|1
4461 25 ม.ค. 64 ทั่วไป  การอนุญาติให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกฯ สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
4460 25 ม.ค. 64 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง|1
4459 25 ม.ค. 64 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนพุด|1
4458 25 ม.ค. 64 ทั่วไป  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่ายโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4457 23 ม.ค. 64 ด่วน  ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา 904 ของสำนักงาน กศน. สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4456 23 ม.ค. 64 ด่วน  ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา 904 ของสำนักงาน กศน. สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
4455 21 ม.ค. 64 ทั่วไป  แจ้งเห็นชอบการขอปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมและเลื่อนการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวังม่วง|1
4454 21 ม.ค. 64 ทั่วไป  การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4453 21 ม.ค. 64 ทั่วไป  การสั่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/ 2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4452 21 ม.ค. 64 ทั่วไป  การตรวจสอบสถานะการพิมพ์ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาติอิเล็กทรอนิกส์ สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4451 21 ม.ค. 64 ทั่วไป  ผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4450 21 ม.ค. 64 ทั่วไป  ผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
4449 21 ม.ค. 64 ทั่วไป  การกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4448 21 ม.ค. 64 ทั่วไป   การกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
4447 21 ม.ค. 64 ทั่วไป  การกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
4446 21 ม.ค. 64 ทั่วไป  การกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
4445 21 ม.ค. 64 ทั่วไป   การกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
4444 21 ม.ค. 64 ทั่วไป  การกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System