ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง com@loei.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
4842 19 เม.ย. 64 ทั่วไป   ขอความอนุเคราะห์ติดตามผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง |10
4841 19 เม.ย. 64 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ติดตามผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
4840 19 เม.ย. 64 ทั่วไป  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน สารบรรณกลาง 13 แห่ง |10
4839 19 เม.ย. 64 ทั่วไป  การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 สารบรรณกลาง 4 แห่ง |2
4838 19 เม.ย. 64 ทั่วไป  การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
4837 19 เม.ย. 64 ทั่วไป  การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
4836 19 เม.ย. 64 ด่วนที่สุด  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการทั่วไป (ปริ้นเฉพาะหนังสือนำ อำเภอของท่าน) สารบรรณกลาง 8 แห่ง |6
4835 19 เม.ย. 64 ด่วนที่สุด  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานราชการทั่วไป สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองโดน|1
4834 16 เม.ย. 64 ด่วนที่สุด  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานราชการทั่วไป สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแค|1
4833 16 เม.ย. 64 ด่วนที่สุด  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานราชการทั่วไป สารบรรณกลาง กศน.อำเภอมวกเหล็ก|1
4832 16 เม.ย. 64 ด่วนที่สุด  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานราชการทั่วไป สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง|1
4831 16 เม.ย. 64 ด่วนที่สุด  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานราชการทั่วไป สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพระพุทธบาท|1
4830 16 เม.ย. 64 ด่วนที่สุด  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานราชการทั่วไป สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
4829 16 เม.ย. 64 ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการตรวจไขว้ข้อมูลนักศึกษาที่จบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |11
4828 16 เม.ย. 64 ด่วนที่สุด  การป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) สารบรรณกลาง 13 แห่ง |11
4827 16 เม.ย. 64 ด่วนที่สุด  การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |11
4826 16 เม.ย. 64 ด่วนที่สุด  เอกสารแนบ แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สังกัดสำนักงาน กศน. สารบรรณกลาง 4 แห่ง |4
4825 16 เม.ย. 64 ทั่วไป  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |12
4824 16 เม.ย. 64 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน สารบรรณกลาง 13 แห่ง |12
4823 16 เม.ย. 64 ทั่วไป  ขอส่งประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สารบรรณกลาง 13 แห่ง |12
4822 16 เม.ย. 64 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก สารบรรณกลาง 13 แห่ง |12
4821 16 เม.ย. 64 ทั่วไป  ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐานและโครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ เรื่อง การจัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ สารบรรณกลาง 13 แห่ง |12
4820 16 เม.ย. 64 ทั่วไป  แจ้งแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ฯ64 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4819 12 เม.ย. 64 ทั่วไป  ขอเชิญขวนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4818 12 เม.ย. 64 ทั่วไป  ทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดียประจำปีการศึกษา 2564-2565 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4817 12 เม.ย. 64 ด่วนที่สุด  การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
4816 9 เม.ย. 64 ทั่วไป  ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ สารบรรณกลาง 3 แห่ง |3
4815 8 เม.ย. 64 ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สังกัดสำนักงาน กศน. สารบรรณกลาง 4 แห่ง |4
4814 8 เม.ย. 64 ทั่วไป  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สังกัดสำนักงาน กศน. สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
4813 8 เม.ย. 64 ด่วนที่สุด  ขอส่งแบบประเมินและแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สารบรรณกลาง 13 แห่ง |13
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System