:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
3 ส.ค. 63 ทั่วไป  เพิ่มเติมเอกสาร แนบ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 10
3 ส.ค. 63 ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรรายวิชาเลือก "กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อเป็นยาอย่างชาญฉลาด" สารบรรณกลาง 9 แห่ง | 9
3 ส.ค. 63 ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรรายวิชาเลือก "กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อเป็นยาอย่างชาญฉลาด" สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวิหารแดง | 1
3 ส.ค. 63 ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรรายวิชาเลือก "กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อเป็นยาอย่างชาญฉลาด" สารบรรณกลาง กศน.อำเภอแก่งคอย | -
3 ส.ค. 63 ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรรายวิชาเลือก "กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อเป็นยาอย่างชาญฉลาด" สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบ้านหมอ | 1
3 ส.ค. 63 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรรายวิชาเลือก "กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อเป็นยาอย่างชาญฉลาด" สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
3 ส.ค. 63 ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรรายวิชาเลือก "กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อเป็นยาอย่างชาญฉลาด" สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพระพุทธบาท | 1
3 ส.ค. 63 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 12
31 ก.ค. 63 ด่วนที่สุด  ขอข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
31 ก.ค. 63 ทั่วไป  โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
30 ก.ค. 63 ทั่วไป  กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
30 ก.ค. 63 ทั่วไป  การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
30 ก.ค. 63 ทั่วไป  การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ทุกระดับ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
30 ก.ค. 63 ทั่วไป  แก้ไขเอกสารเบิกเงินงบประมาณ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวิหารแดง | 1
30 ก.ค. 63 ทั่วไป  ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
30 ก.ค. 63 ด่วนที่สุด  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกครูภาษาไทยยอดเยี่ยมและครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
29 ก.ค. 63 ทั่วไป  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอหนองโดน สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองโดน | 1
29 ก.ค. 63 ทั่วไป  การอนุมัติไปราชการฯ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนพุด | 1
29 ก.ค. 63 ทั่วไป  ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรฯประจำเดือนสิงหาคม 2563 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง | 1
29 ก.ค. 63 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการผลิตสือนวัตกรรมการเรียนรู้ ครู กศน. สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเสาไห้ | 1
29 ก.ค. 63 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการผลิตสือนวัตกรรมการเรียนรู้ ครู กศน. สารบรรณกลาง กศน.อำเภอแก่งคอย | 1
24 ก.ค. 63 ด่วนที่สุด  ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางกายฯ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง | 1
24 ก.ค. 63 ทั่วไป  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
24 ก.ค. 63 ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์และส่งคลิปวีดีโอ"รักแม่เพื่อแม่ไม่มีที่สิ้นสุด" สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
24 ก.ค. 63 ทั่วไป  ส่งคู่มือการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
24 ก.ค. 63 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
24 ก.ค. 63 ทั่วไป  เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
24 ก.ค. 63 ทั่วไป  แจ้งยกเลิกการชะลอการเข้าค่ายพักแรมของนักศึกษา กศน. สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
24 ก.ค. 63 ทั่วไป  การสำรวจข้อมูลการลงทะเบียนของสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
24 ก.ค. 63 ทั่วไป  การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13