:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
20 พ.ย. 61 ด่วนที่สุด  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวังม่วง | 1
20 พ.ย. 61 ด่วนที่สุด  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวิหารแดง | 1
20 พ.ย. 61 ทั่วไป  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
20 พ.ย. 61 ด่วนที่สุด  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองโดน | 1
20 พ.ย. 61 ด่วนที่สุด  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สารบรรณกลาง กศน.อำเภอมวกเหล็ก | 1
20 พ.ย. 61 ด่วนที่สุด  การสำรวจการฝึกอบรมอาชีพของ กศน.ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 10
20 พ.ย. 61 ทั่วไป  การสำรวจการฝึกอบรมอาชีพของ กศน.ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
20 พ.ย. 61 ทั่วไป  โครงการจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 12
20 พ.ย. 61 ทั่วไป  การตรวจสุขภาพประจำปี สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 12
20 พ.ย. 61 ด่วนที่สุด  การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี 2562 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 12
20 พ.ย. 61 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 12
20 พ.ย. 61 ทั่วไป  การจัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ National e-library สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
20 พ.ย. 61 ทั่วไป  การดำเนินโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดย ศส.ปชต. กศน.อำเภอดอนพุด สารบรรณกลาง | -
20 พ.ย. 61 ทั่วไป  การดำเนินโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดย ศส.ปชต. กศน.อำเภอดอนพุด สารบรรณกลาง | -
20 พ.ย. 61 ทั่วไป  ส่งรายชื่อเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด กศน.อำเภอดอนพุด สารบรรณกลาง | 1
19 พ.ย. 61 ด่วนที่สุด  การจัดทำแผนโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2563-2565 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
19 พ.ย. 61 ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ปี 2562 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
19 พ.ย. 61 ทั่วไป  การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนสงเสริมการประกอบอาชีพ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
19 พ.ย. 61 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หรือเชิญโรงเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
19 พ.ย. 61 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
19 พ.ย. 61 ทั่วไป  การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
19 พ.ย. 61 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
19 พ.ย. 61 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) กศน.อำเภอบ้านหมอ สารบรรณกลาง | 1
19 พ.ย. 61 ทั่วไป  การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการฟื้นฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วยให้เป็นรูปธรรม ตามข้อสั่งการของนายนกรัฐมนตรี สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
19 พ.ย. 61 ทั่วไป  การดำเนินโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดย ศส.ปชต. สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
19 พ.ย. 61 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
16 พ.ย. 61 ด่วนที่สุด  โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษษดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.)62 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
16 พ.ย. 61 ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเวทีฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
16 พ.ย. 61 ทั่วไป  ขอยกเลิกการกันเงินงบประมาณและชี้แจงการขอกันเงินงบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 กศน.อำเภอบ้านหมอ สารบรรณกลาง | -
15 พ.ย. 61 ทั่วไป  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก