:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
18 มี.ค. 62 ทั่วไป  ประกาศผลการตัดสินนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านฯ ประจำปี 2561 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 2
18 มี.ค. 62 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TK Forum 2019 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 2
18 มี.ค. 62 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง | 1
18 มี.ค. 62 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 9
18 มี.ค. 62 ทั่วไป  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 10
15 มี.ค. 62 ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือจัดทำแผนฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
15 มี.ค. 62 ทั่วไป  การจัดงานวันรักการอ่าน ประจำปี 2562 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
15 มี.ค. 62 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
15 มี.ค. 62 ทั่วไป  การออกนิเทศการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จ.สระบุรี สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองโดน | 1
15 มี.ค. 62 ทั่วไป  การออกนิเทศการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จ.สระบุรี สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเสาไห้ | 1
15 มี.ค. 62 ทั่วไป  การออกนิเทศการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จ.สระบุรี สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบ้านหมอ | 1
15 มี.ค. 62 ทั่วไป  การออกนิเทศการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จ.สระบุรี สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนพุด | 1
15 มี.ค. 62 ทั่วไป  การออกนิเทศการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จ.สระบุรี สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง | 1
15 มี.ค. 62 ทั่วไป  การออกนิเทศการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จ.สระบุรี สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพระพุทธบาท | 1
15 มี.ค. 62 ทั่วไป  ประกาศการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
15 มี.ค. 62 ด่วนที่สุด  การดำเนินงานแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
14 มี.ค. 62 ทั่วไป  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
14 มี.ค. 62 ทั่วไป  รายงานโครงการพระราชดิริ สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
14 มี.ค. 62 ทั่วไป  เผยแพร่แนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
14 มี.ค. 62 ทั่วไป  ประกาศผลการคัดเลือกชุมชนต้นแบบฯเพื่อเข้าร่วมแสดงผลการดำเนินงานฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
14 มี.ค. 62 ด่วนที่สุด  การสัมนาเชิงปฏิบัติการฯ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ | 1
13 มี.ค. 62 ทั่วไป  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สังกัด สำนักงาน กศน. สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
13 มี.ค. 62 ทั่วไป  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการของบุคคลหรือองค์กรเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
13 มี.ค. 62 ด่วนที่สุด  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น(ร่าง)แนวทางการดำเนินงาน กศน.ตำบล/แขวง สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
13 มี.ค. 62 ทั่วไป  การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
13 มี.ค. 62 ทั่วไป  โครงการสงเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
13 มี.ค. 62 ทั่วไป  การทำสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 มี.ค. 62 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในกิจกรรมฯ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอแก่งคอย | 1
12 มี.ค. 62 ทั่วไป  การรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
10 มี.ค. 62 ทั่วไป  ส่งแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กศน.อำเภอบ้านหมอ สารบรรณกลาง | 1