:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
16 มี.ค. 61 ทั่วไป  ส่งแผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน " จังหวัดสะอาด " กศน.อำเภอดอนพุด สารบรรณกลาง | 1
16 มี.ค. 61 ด่วนมาก  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา กศน.อำเภอดอนพุด สารบรรณกลาง | 1
15 มี.ค. 61 ทั่วไป  การจัดงานวันรักการอ่าน ประจำปี 2561 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 12
15 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอความร่วมมือสำรวจเด็กตกหล่น ปีการศึกษา 2560 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 12
15 มี.ค. 61 ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์เป็นกรรมการร่วมฯ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพระพุทธบาท | -
15 มี.ค. 61 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับการเข้าประชุมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา กศน.อำเภอบ้านหมอ สารบรรณกลาง | 1
15 มี.ค. 61 ทั่วไป  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา กศน.อำเภอมวกเหล็ก สารบรรณกลาง | 1
15 มี.ค. 61 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมยาเสพติด กศน.อำเภอเสาไห้ สารบรรณกลาง | 1
15 มี.ค. 61 ทั่วไป  ส่งแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ปี 2561 กศน.อำเภอวังม่วง สารบรรณกลาง | 1
15 มี.ค. 61 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมยาเสพติด กศน.อำเภอวังม่วง สารบรรณกลาง | 1
14 มี.ค. 61 ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
14 มี.ค. 61 ทั่วไป  การคัดเลือกเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
14 มี.ค. 61 ทั่วไป  การคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๙ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
14 มี.ค. 61 ทั่วไป  การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลได้จัดทำ.โครงการแจกเงินฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
14 มี.ค. 61 ทั่วไป  แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหารพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานฯ สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
14 มี.ค. 61 ทั่วไป  การทำสัญญจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
13 มี.ค. 61 ทั่วไป  แนวทางการปฏิบัติในการดำเนนิการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบิหารงาน น สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 มี.ค. 61 ทั่วไป  ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง"ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารฯ60 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 มี.ค. 61 ทั่วไป  แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสระอาด" ประจำปี พ.ศ.2561 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 มี.ค. 61 ทั่วไป  การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ61 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 มี.ค. 61 ทั่วไป  โครงการภาษาอังกฤษฯ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนพุด | 1
12 มี.ค. 61 ทั่วไป  โครงการภาษาอังกฤษฯ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวิหารแดง | 1
12 มี.ค. 61 ด่วนที่สุด  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ สารบรรณกลาง 12 แห่ง | 12
12 มี.ค. 61 ทั่วไป  การกลั่นกรองเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ(๑ เมษายน ๒๕๖๑) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพระพุทธบาท | 1
12 มี.ค. 61 ด่วนที่สุด  การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
9 มี.ค. 61 ด่วนที่สุด  แบบบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล และครูอาสาฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
9 มี.ค. 61 ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS61) สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
9 มี.ค. 61 ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS61) สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
8 มี.ค. 61 ทั่วไป  อนุบัญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
8 มี.ค. 61 ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม 9 มีนาคม 2561 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13