:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
22 ม.ค. 63 ทั่วไป  ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรยามฯ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง | 1
22 ม.ค. 63 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการเรียนรู้อบรมออนไลน์สำหรับผู้เรียน/ผู้รับบริการ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 10
22 ม.ค. 63 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการเรียนรู้อบรมออนไลน์สำหรับผู้เรียน/ผู้รับบริการ สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
22 ม.ค. 63 ด่วนที่สุด  เร่งรัดการส่งใช้เงินยืมงบอุดหนุน(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ | 1
22 ม.ค. 63 ทั่วไป  พนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล ขอลาออกจากราชการ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเสาไห้ | 1
22 ม.ค. 63 ทั่วไป  การสั่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2562 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 12
22 ม.ค. 63 ทั่วไป  ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการค้าออนไลน์ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนพุด | 1
22 ม.ค. 63 ทั่วไป  การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองโดน | 1
22 ม.ค. 63 ทั่วไป  แบบนิเทศการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 12
21 ม.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาการยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแซง | 1
21 ม.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาการยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพระพุทธบาท | 1
20 ม.ค. 63 ด่วนที่สุด  เปลียนแปลงและเพิ่มเติมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
20 ม.ค. 63 ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน (ผลผลิตที่ ๕ กศน.ตำบล) สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
20 ม.ค. 63 ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน (งบรายจ่ายอื่นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไตรมาส1-2) สารบรรณกลาง 8 แห่ง | 8
20 ม.ค. 63 ทั่วไป  การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา สารบรรณกลาง กศน.อำเภอแก่งคอย | 1
20 ม.ค. 63 ทั่วไป  การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแค | 1
20 ม.ค. 63 ทั่วไป  ขอส่งสำเนาหนังสือของนายชูรัฐ แปลกสงวน สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
20 ม.ค. 63 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน กศน.อำเภอพระพุทธบาท สารบรรณกลาง | -
20 ม.ค. 63 ทั่วไป  กฎบัติกรตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
20 ม.ค. 63 ทั่วไป  กฏบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
20 ม.ค. 63 ทั่วไป  ขอความรวมมือให้หน่วยงานดำเนินการมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติครั้งทีี่2/2562 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
20 ม.ค. 63 ทั่วไป  ขอส่งบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ(MOU) สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
17 ม.ค. 63 ทั่วไป  หนังสือแบบตอบรับการเป็นวิทยากร กศน.อำเภอเสาไห้ กศน.อำเภอบ้านหมอ | 1
17 ม.ค. 63 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฯ(ว21/60) สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
17 ม.ค. 63 ด่วนที่สุด  ขอเชิญร่วมงานแพะแห่งชาิครั้งที่ 17ประจำปี63 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอมวกเหล็ก | 1
16 ม.ค. 63 ด่วนที่สุด  ขอเชิญร่วมการแข่งขันกศน.เกมส์ฯ(แก้ไขคำสั่งหน้าสุดท้าย) สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
16 ม.ค. 63 ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคกลาง ครั้งที่ 5 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
16 ม.ค. 63 ทั่วไป  ขออนุญาตไปราชการ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแซง | 1
16 ม.ค. 63 ทั่วไป  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงประจำปี 63 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแซง | 1
15 ม.ค. 63 ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง" สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13