:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
18 ม.ค. 62 ทั่วไป  แผนการจัดโครงการเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562 กศน.อำเภอหนองแค สารบรรณกลาง | -
18 ม.ค. 62 ทั่วไป  ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904 กศน.อำเภอหนองแค สารบรรณกลาง | -
18 ม.ค. 62 ด่วนที่สุด  แจ้งการดำเนินการติดตั้งและส่งมอบครุภัณฑ์ในโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน สารบรรณกลาง 3 แห่ง | 3
18 ม.ค. 62 ด่วนที่สุด  แจ้งการดำเนินการติดตั้งและส่งมอบครุภัณฑ์ในโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
18 ม.ค. 62 ทั่วไป  การออกนิเทศการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ | 1
18 ม.ค. 62 ทั่วไป  การอนุมัติไปราชการ และให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอมวกเหล็ก | 1
18 ม.ค. 62 ทั่วไป  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบบอประชาธิปไตย สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 12
18 ม.ค. 62 ทั่วไป  โครงการส่งเริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
18 ม.ค. 62 ด่วนที่สุด  โครงการสานสายใย กศน.8 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 12
18 ม.ค. 62 ด่วนที่สุด  การเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัแห่งชาติ สารบรรณกลาง 4 แห่ง | 4
18 ม.ค. 62 ด่วนที่สุด  การเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัแห่งชาติ สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
18 ม.ค. 62 ทั่วไป  โครงการสานสายใย 8 สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
17 ม.ค. 62 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562(ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561) สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
17 ม.ค. 62 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562(ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
17 ม.ค. 62 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562(ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 เพิ่มเติม สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
17 ม.ค. 62 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พศ.2562 ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561(เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
17 ม.ค. 62 ด่วนที่สุด  การเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัแห่งชาติ สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
17 ม.ค. 62 ด่วนที่สุด  รายงานผลการดำเนินงานการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
17 ม.ค. 62 ทั่วไป  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบบอประชาธิปไตย สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
17 ม.ค. 62 ทั่วไป  โครงการการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ชั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้การฝึกอบรมผู้กำกับลุกเสือ(A.L.T.C) สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
17 ม.ค. 62 ทั่วไป  แจ้งให้ความเห็นขอบแผนการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพระพุทธบาท | 1
17 ม.ค. 62 ทั่วไป  การอนุมัติไปราชการ และให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแค | 1
17 ม.ค. 62 ทั่วไป  การลาพักผ่อน และให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งฯ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอแก่งคอย | 1
17 ม.ค. 62 ทั่วไป  การลาพักผ่อน และให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งฯ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแซง | 1
17 ม.ค. 62 ทั่วไป  ให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อ.หนองแซง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแซง | 1
17 ม.ค. 62 ทั่วไป  ให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อ.หนองแซง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบ้านหมอ | 1
16 ม.ค. 62 ด่วนที่สุด  ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
16 ม.ค. 62 ด่วนที่สุด  ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔ สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
16 ม.ค. 62 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำ VTR รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
16 ม.ค. 62 ทั่วไป  การดำเนินงานชับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของสำนักงาน กศน. สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13