:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  แจ้งประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 8
14 มิ.ย. 62 ด่วนที่สุด  การติดตามใบเสร็จรับเงิน สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพระพุทธบาท | 1
14 มิ.ย. 62 ด่วนที่สุด  การติดตามใบเสร็จรับเงิน สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนพุด | -
14 มิ.ย. 62 ทั่วไป  การติดตามใบเสร็จรับเงิน สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
14 มิ.ย. 62 ด่วนที่สุด  การติดตามใบเสร็จรับเงิน สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแค | 1
14 มิ.ย. 62 ด่วนที่สุด  การติดตามใบเสร็จรับเงิน สารบรรณกลาง กศน.อำเภอมวกเหล็ก | -
14 มิ.ย. 62 ด่วนที่สุด  การติดตามใบเสร็จรับเงิน สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแซง | 1
14 มิ.ย. 62 ด่วนที่สุด  การติดตามใบเสร็จรับเงิน สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองโดน | 1
14 มิ.ย. 62 ด่วนที่สุด  การติดตามใบเสร็จรับเงิน สารบรรณกลาง กศน.อำเภอแก่งคอย | 1
13 มิ.ย. 62 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบจายจ่ายอื่นโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนแบบชั้นเรียนวิชาชีพ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเสาไห้ | 1
13 มิ.ย. 62 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบจายจ่ายอื่นโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนแบบชั้นเรียนวิชาชีพ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองโดน | 1
13 มิ.ย. 62 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบจายจ่ายอื่นโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนแบบชั้นเรียนวิชาชีพ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบ้านหมอ | 1
13 มิ.ย. 62 ทั่วไป  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2562 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 12
13 มิ.ย. 62 ทั่วไป  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2562 สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
13 มิ.ย. 62 ทั่วไป  คู่มือการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 12
13 มิ.ย. 62 ทั่วไป  เชิญประชุมคณะทำงานโครงการลูกเสือ "จิตอาสา" กศน.อำเภอบ้านหมอ กศน.อำเภอพระพุทธบาท | 1
12 มิ.ย. 62 ด่วนที่สุด  ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธฺิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2562 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 มิ.ย. 62 ด่วนที่สุด  การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล"พฤหัสบดี"ประจำปี พ.ศ.2562 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 มิ.ย. 62 ทั่วไป  การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล"พฤหัสบดี"ประจำปี พ.ศ.2562 สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
11 มิ.ย. 62 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
11 มิ.ย. 62 ทั่วไป  การส่งสรุปผลการดำเนินงานการขยายผลการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ประจำปี งบประมาณ 2562 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอแก่งคอย | 1
11 มิ.ย. 62 ทั่วไป  การส่งสรุปผลการดำเนินงานการขยายผลการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ประจำปี งบประมาณ 2562 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพระพุทธบาท | 1
11 มิ.ย. 62 ทั่วไป  คัดเลือกเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
11 มิ.ย. 62 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ.2562 ผลผลิตที่ 4 กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง ไตรมาส 3-4 กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน สารบรรณกลาง 3 แห่ง | 3
10 มิ.ย. 62 ทั่วไป  ผลการคัดเลือกผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ(ประเภทข้าราชการพลเรือน)ฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
10 มิ.ย. 62 ทั่วไป  การให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อ.มวกเหล็ก สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวังม่วง | 1
10 มิ.ย. 62 ทั่วไป  การให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อ.มวกเหล็ก สารบรรณกลาง กศน.อำเภอมวกเหล็ก | 1
10 มิ.ย. 62 ทั่วไป  ให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวิหารแดง | 1
10 มิ.ย. 62 ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีประจำปี พุทธศักราช 2562 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
10 มิ.ย. 62 ทั่วไป  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13