:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
25 ก.ย. 61 ด่วนที่สุด  โรงการ"ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด"ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2561 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | -
25 ก.ย. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน สารบรรณกลาง 13 แห่ง | -
25 ก.ย. 61 ทั่วไป  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการฯเวรเดือนตุลาคม 2561 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง | -
25 ก.ย. 61 ทั่วไป  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMVER ONE สารบรรณกลาง 13 แห่ง | -
24 ก.ย. 61 ทั่วไป  รายงานข้อมูลจิตอาสาผู้มีส่วนร่วมฯ กศน.อำเภอหนองโดน สารบรรณกลาง | -
24 ก.ย. 61 ทั่วไป  การบันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook) สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 10
24 ก.ย. 61 ด่วนที่สุด  การส่งรายงานรายได้สถานศึกษา สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแซง | 1
20 ก.ย. 61 ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับประชากรฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 10
20 ก.ย. 61 ทั่วไป  ส่งรายชื่อจ้างเหมาบริการ กศน.อำเภอพระพุทธบาท สารบรรณกลาง | 1
20 ก.ย. 61 ทั่วไป  การแข่งขันกีฬากอล์ฟฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
19 ก.ย. 61 ทั่วไป  ส่งแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้เคลื่อนที่่ กศน.อำเภอดอนพุด สารบรรณกลาง | 1
19 ก.ย. 61 ทั่วไป  จัดส่งนิตยสาร TO BE NUMBER ONE สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
19 ก.ย. 61 ทั่วไป  ส่งรายชื่อการทำสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กศน.อำเภอดอนพุด สารบรรณกลาง | 1
19 ก.ย. 61 ทั่วไป  แจ้งชื่อการทำสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก กศน.อำเภอบ้านหมอ สารบรรณกลาง | 1
19 ก.ย. 61 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กศน.อำเภอบ้านหมอ สารบรรณกลาง | 1
19 ก.ย. 61 ทั่วไป  นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
19 ก.ย. 61 ด่วนที่สุด  ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง | 1
19 ก.ย. 61 ทั่วไป  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
19 ก.ย. 61 ทั่วไป  การทำสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กศน.อำเภอหนองโดน สารบรรณกลาง | 1
19 ก.ย. 61 ทั่วไป  การลาพักผ่อน และให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบ้านหมอ | 1
17 ก.ย. 61 ทั่วไป  แจ้งมติมหาเถรสมาคม สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
17 ก.ย. 61 ทั่วไป  เชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2561 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
17 ก.ย. 61 ทั่วไป  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
14 ก.ย. 61 ทั่วไป  ให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอแก่งคอย | 1
14 ก.ย. 61 ทั่วไป  การลาพักผ่อน และให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ | 1
14 ก.ย. 61 ทั่วไป  การลาพักผ่อน และให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแค | 1
14 ก.ย. 61 ทั่วไป  ให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอแก่งคอย | 1
14 ก.ย. 61 ทั่วไป  การอนุมัติไปราชการ และให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
14 ก.ย. 61 ทั่วไป  การสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
14 ก.ย. 61 ทั่วไป  การทำสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก