:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
17 ก.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเลือกเสรีฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 8
17 ก.ค. 61 ทั่วไป  ผังเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้รายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 7
17 ก.ค. 61 ทั่วไป  การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณูโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 9
16 ก.ค. 61 ด่วนที่สุด  เพิ่มเติมเอกสารแนบ หนังสือเลขที่ ศธ 0210.78/1323 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
13 ก.ค. 61 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สารบรรณกลาง กศน.อำเภอมวกเหล็ก | 1
13 ก.ค. 61 ทั่วไป  แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
13 ก.ค. 61 ด่วนที่สุด  การขอเทียบประสบการณ์ฯ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแซง | 1
13 ก.ค. 61 ทั่วไป  แนวทางการดำเนินการเนื่องในวันเฉลิมพรนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
13 ก.ค. 61 ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
13 ก.ค. 61 ทั่วไป  การสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
13 ก.ค. 61 ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมฯ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแซง | 1
13 ก.ค. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลรายการครุภัณฑ์สำนักงาน สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
13 ก.ค. 61 ทั่วไป  การอนุมัติไปราชการ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแซง | 1
13 ก.ค. 61 ทั่วไป  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
13 ก.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญชวนสั่งซื้อดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
13 ก.ค. 61 ด่วนมาก  ให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง | 1
13 ก.ค. 61 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามสอบ n-net ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ร่วมกับ กศน.พระพุทธบาท (ต่อ) กศน.อำเภอบ้านหมอ สารบรรณกลาง | -
13 ก.ค. 61 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามสอบ n-net ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ร่วมกับ กศน.พระพุทธบาท กศน.อำเภอบ้านหมอ สารบรรณกลาง | -
12 ก.ค. 61 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสักกัด คัดเลือกบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำปี พ.ศ.2561 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 ก.ค. 61 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 ก.ค. 61 ทั่วไป  การประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลการบริหารฯ สารบรรณกลาง 2 แห่ง | 2
12 ก.ค. 61 ทั่วไป  การส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 ก.ค. 61 ด่วนที่สุด  เร่งรัดติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนฯ สารบรรณกลาง 7 แห่ง | 7
12 ก.ค. 61 ทั่วไป  การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 ก.ค. 61 ทั่วไป  การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย สารบรรณกลาง 3 แห่ง | 3
12 ก.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 ก.ค. 61 ทั่วไป  ให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเสาไห้ | 1
12 ก.ค. 61 ทั่วไป  การลาพักผ่อน และให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอแก่งคอย | 1
11 ก.ค. 61 ทั่วไป  การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ(N-NET) 1/2561 สารบรรณกลาง 11 แห่ง | 11
11 ก.ค. 61 ทั่วไป  เร่งรัดการส่งใช้เงินยืมงบประมาณ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอแก่งคอย | 1