:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
27 ม.ค. 64 ทั่วไป  การจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองโดน | 1
26 ม.ค. 64 ทั่วไป  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าร่วมตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สารบรรณกลาง 3 แห่ง | 3
26 ม.ค. 64 ด่วน  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการและการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 12
26 ม.ค. 64 ด่วนที่สุด  ขอต้นฉบับแบบเรียนรายวิชาเลือกเสรี "กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด" สารบรรณกลาง กศน.อำเภอแก่งคอย | 1
26 ม.ค. 64 ทั่วไป  การจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนพุด | 1
26 ม.ค. 64 ทั่วไป  การจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
26 ม.ค. 64 ด่วนที่สุด  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
25 ม.ค. 64 ทั่วไป  โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่สตลาดแรงงานฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
25 ม.ค. 64 ทั่วไป  แจ้งประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมการศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
25 ม.ค. 64 ทั่วไป  เอกสารแนบ แจ้งสรุปผลการคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ สารบรรณกลาง 4 แห่ง | 4
25 ม.ค. 64 ทั่วไป  แจ้งสรุปผลการคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ สารบรรณกลาง 4 แห่ง | 4
25 ม.ค. 64 ทั่วไป  การอนุญาติให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกฯ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนพุด | 1
25 ม.ค. 64 ทั่วไป  การอนุญาติให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกฯ สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
25 ม.ค. 64 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง | 1
25 ม.ค. 64 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนพุด | 1
25 ม.ค. 64 ทั่วไป  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่ายโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
23 ม.ค. 64 ด่วน  ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา 904 ของสำนักงาน กศน. สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
23 ม.ค. 64 ด่วน  ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา 904 ของสำนักงาน กศน. สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
21 ม.ค. 64 ทั่วไป  แจ้งเห็นชอบการขอปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมและเลื่อนการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวังม่วง | 1
21 ม.ค. 64 ทั่วไป  การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
21 ม.ค. 64 ทั่วไป  การสั่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/ 2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
21 ม.ค. 64 ทั่วไป  การตรวจสอบสถานะการพิมพ์ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาติอิเล็กทรอนิกส์ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
21 ม.ค. 64 ทั่วไป  ผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
21 ม.ค. 64 ทั่วไป  ผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
21 ม.ค. 64 ทั่วไป  การกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
21 ม.ค. 64 ทั่วไป   การกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
21 ม.ค. 64 ทั่วไป  การกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
21 ม.ค. 64 ทั่วไป  การกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
21 ม.ค. 64 ทั่วไป   การกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
21 ม.ค. 64 ทั่วไป  การกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก