:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
28 พ.ย. 64 ทั่วไป  การลาออกของพนักงานราชการ กศน.อำเภอพระพุทธบาท สารบรรณกลาง | -
26 พ.ย. 64 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง | -
26 พ.ย. 64 ทั่วไป  เห็นชอบการขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ | 1
26 พ.ย. 64 ด่วนที่สุด  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 8
25 พ.ย. 64 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมศึกษาต่อเนื่อง ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ปรับแผนครั้งที่1) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแซง | -
25 พ.ย. 64 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมศึกษาต่อเนื่อง ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ปรับแผนครั้งที่1) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองโดน | 1
25 พ.ย. 64 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมศึกษาต่อเนื่อง ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ปรับแผนครั้งที่1) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนพุด | 1
25 พ.ย. 64 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมศึกษาต่อเนื่อง ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ปรับแผนครั้งที่1) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวิหารแดง | 1
25 พ.ย. 64 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมศึกษาต่อเนื่อง ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ปรับแผนครั้งที่1) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแค | 1
25 พ.ย. 64 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมศึกษาต่อเนื่อง ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ปรับแผนครั้งที่1) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง | 1
25 พ.ย. 64 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมศึกษาต่อเนื่อง ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ปรับแผนครั้งที่1) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอแก่งคอย | 1
25 พ.ย. 64 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมศึกษาต่อเนื่อง ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ปรับแผนครั้งที่1) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ | 1
25 พ.ย. 64 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมศึกษาต่อเนื่อง ไตรมาสที่ 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ปรับแผนครั้งที่1) สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
25 พ.ย. 64 ทั่วไป  อนุญาตสถานศึกษาขอเปิดเรียนรูปแบบ OnSite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
25 พ.ย. 64 ทั่วไป  รายงานแนวปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice) ของน่วยงาน/สถานศึกษาและภาคีเครื่อข่ายฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
25 พ.ย. 64 ทั่วไป  ประกาศเลื่อนการสอบธรรมศึกษา สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
24 พ.ย. 64 ด่วนที่สุด  การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี 2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง | 1
24 พ.ย. 64 ทั่วไป  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาการลงคะแนนเลือกผู้เข้ารับการสรรหา ตำแหน่งประธานกรรมการ,กรรมการดำเนินการ, และคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
24 พ.ย. 64 ทั่วไป  ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแซง | 1
24 พ.ย. 64 ทั่วไป  ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองโดน | 1
24 พ.ย. 64 ทั่วไป  ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพระพุทธบาท | 1
23 พ.ย. 64 ทั่วไป  การดำเนินงานส่งเสริมการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
23 พ.ย. 64 ทั่วไป  ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา สารบรรณกลาง กศน.อำเภอแก่งคอย | 1
23 พ.ย. 64 ทั่วไป  เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมศึกษาต่อเนื่อง ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับแผนครั้งที่ 1) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบ้านหมอ | 1
23 พ.ย. 64 ทั่วไป  เห็นขอบแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง ไตรมาสที่1-2 ประ่จำปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนครั้งที่ 1) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพระพุทธบาท | 1
23 พ.ย. 64 ทั่วไป  แนวทางการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา(เอกสารใช้ประกอบคู่มือการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพระพุทธบาท | 1
23 พ.ย. 64 ทั่วไป  คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและค่าขีดจำกัดล่างของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
23 พ.ย. 64 ด่วนที่สุด  เร่งรัดรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแค | 1
23 พ.ย. 64 ด่วนที่สุด  เร่งรัดรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอมวกเหล็ก | 1
23 พ.ย. 64 ทั่วไป  จัดส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13