:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
26 ต.ค. 63 ด่วนที่สุด  การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 6
26 ต.ค. 63 ด่วนที่สุด  การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์ฯ(COVID-19) สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 6
26 ต.ค. 63 ด่วนมาก  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 12
26 ต.ค. 63 ทั่วไป  พนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล ขอลาออกจากราชการ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเสาไห้ | 1
26 ต.ค. 63 ทั่วไป  สรุปผลการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 12
26 ต.ค. 63 ทั่วไป  การให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองโดน | 1
22 ต.ค. 63 ทั่วไป  ส่งแผนการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปี 2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
22 ต.ค. 63 ด่วนที่สุด  การขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึกและทำเนียบผู้บริหาร กศน.ประจำปี 2564 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
22 ต.ค. 63 ทั่วไป  ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ "ดอกแก้วกับยา"ในโอกาสวันคนพิการ ครั้งที่ 52 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
22 ต.ค. 63 ทั่วไป  ติดตามการดำเนินการตามผลการออตรวจสอบการดำเนินงานการเงิน/บัญชี และการศึกษาขั้นพื้นฐาน สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวิหารแดง | 1
21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ขออนุเคราะห์รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ 2563 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอมวกเหล็ก | 1
21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองโดน | 1
21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเสาไห้ | 1
21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแซง | 1
21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง | 1
21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบ้านหมอ | 1
21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนพุด | 1
21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ | 1
21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแค | 1
21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวิหารแดง | 1
21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวังม่วง | 1
21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพระพุทธบาท | 1
21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอแก่งคอย | 1
21 ต.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาแผนกันเงินงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ไว้เบอกในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
21 ต.ค. 63 ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
21 ต.ค. 63 ทั่วไป  การลาพักผ่อน และให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบ้านหมอ | 1
21 ต.ค. 63 ทั่วไป  การรับรองข้อมูลข้าราชการในหนังสือรับรองคุณสมบัติ (แบบ บ.ท.ข.2/ย.) สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
21 ต.ค. 63 ทั่วไป  การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี 2564 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
21 ต.ค. 63 ทั่วไป  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติฯ(E-Exam) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สารบรรณกลาง 12 แห่ง | 12