เอกสารดาวน์โหลดประกอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เพื่อรองรับการประเมินภายนอก โดย สมศ. รอบที่3
รวบรวมโดย ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี โดยการสนับสนุนข้อมูล

23.


ตัวอย่าง รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) - ฉบับแก้ไขเดือนสิงหาคม 2556 คลิกที่นี้ดาวน์โหลด

22.

(15-พฤศจิกายน-2555)
ต้นแบบเอกสารและหลักฐาน จาก ครูฐิตารีย์ สว่างมณี กศน.อ.สรรคบุรี เพื่อรองรับประเมินภายนอกรอบ 3
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมประเมินภายนอกรอบ ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย.2555
ขณะนี้ปิดการดาวน์โหลดชั่วคราว

21.

(13-พฤศจิกายน-2555)

ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ครบ14รายวิชา ต้นฉบับ สำนักงาน กศน.จากครูคำนึง กศน.อ.หนองโดน)
เป็นไฟล์ที่บีบอัดนามสกุล *.rar คลิกที่นี้ดาวน์โหลด
20.

(9-พฤศจิกายน-2555)
อาจารย์เอกชัย ยุติศรี กศน.อำเภอผักไห่ จ.อยุธยา ได้นำเสนอแนวทางการเตรียมตัวของ กศน.อำเภอ รองรับการประเมินภายนอก
ที่น่าสนใจไว้หลายประเด็นดังนี้.....

ตัวอย่างรูปเล่มเอกสาร “การสรุปผลการดำเนินงานโครงการ และการประเมินความพึงพอใจ " คลิกที่นี้

คำถาม วันเดียวกัน ( 5 พ.ย. ) ศน.สุพจน์ สนง.กศน.จ.สระบุรี โทร.มาถามผมว่า กศน.อ.บางอำเภอ ในบางปีไม่ได้จัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรถึง
40 ชั่วโมง
แต่จัดครั้งละไม่กี่ชั่วโมง หลาย ๆ ครั้ง ทำให้ไม่มีค่าร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ในการประเมินภายนอกในปีนั้น เมื่อเฉลี่ย 3 ปี โดยหารด้วย 3
ก็จะดึงให้คะแนนเฉลี่ยต่ำลง ถ้าจะรวมการจัดครั้งละไม่กี่ชั่วโมง หลาย ๆ ครั้ง เป็นโครงการเดียวกันเพื่อให้ครบ 40 ชั่วโมง ได้หรือไม่
คำตอบผมตอบว่า ไม่ต้องรวม ถ้าปีไหนไม่มีหลักสูตรถึง 40 ชั่วโมงเลย ก็ไม่เป็นไร เวลาเฉลี่ยก็ไม่ต้องนำไปเฉลี่ยด้วย เช่น ใน 3 ปี มีถึง 40 ชั่วโมงเพียง 2 ปี ก็นำแค่ 2 ปีนั้นมารวมกันแล้วหารด้วย 2 ไม่ใช่หารด้วย 3 ถ้ามีถึง 40 ชั่วโมงอยู่ปีเดียว ก็ไม่ต้องเฉลี่ยเลย คะแนนจะไม่ต่ำลง
เหตุผลที่ไม่นับรวมหลักสูตรที่ไม่ถึง 40 ชั่วโมง เพราะ ถ้ามีเวลาน้อย จะไม่สามารถสอน/พัฒนา/ปลูกฝัง/ส่งเสริม ตามตัวบ่งชี้ต่าง ๆ เช่น ไม่สามารถสร้างอัตลักษณ์ได้ในเวลาสั้น ๆ ฉะนั้น ถ้าจะรวมการจัดครั้งละไม่กี่ชั่วโมงหลาย ๆ ครั้งเป็นโครงการเดียว ให้รวมเฉพาะที่ผู้เรียนเป็นกลุ่มเดียวกัน และต้องวัดตัวบ่งชี้ต่าง ๆ เช่นอัตลักษณ์กับผู้เรียนกลุ่มนี้ด้วย ถ้าผู้เรียนแต่ละคนมาเรียนไม่ครบ 40 ชั่วโมง จะมีปัญหายากลำบากในการวัดตามตัวบ่งชี้ต่าง ๆ และผลการวัดหรือประเมินก็จะต่ำด้วย จึงไม่ต้องรวมไม่ต้องวัด/ประเมิน

คำถาม วันเดียวกัน ( 5 พ.ย.) คุณนิรมล เจริญศรีศิริพงษ์ ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า รายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ปี 2552 ของกศน.
เราใช้กี่มาตรฐานและกี่ตัวบ่งชี้ ( มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ในแต่ละปี ไม่เหมือนกัน กศน.อ.บางแห่ง ไม่ได้ทำ SAR ในบางปี เมื่อจะทำย้อนหลังต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วย )
คำตอบ

-SAR ปี 47-50 มี 21 มาตรฐาน 73 ตัวบ่งชี้
-SAR ปี 51 มี 9 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้ ( ประกาศให้ใช้มาตรฐานเมื่อ 10 ต.ค.50 )
-SAR ปี 52 มี 6 มาตรฐาน 22 ตัวบ่งชี้ ( ประกาศให้ใช้มาตรฐานเมื่อ 14 ส.ค.51 )
-SAR ปี 53-54 มี 6 มาตรฐาน 27 ตัวบ่งชี้ ( ประกาศให้ใช้มาตรฐานเมื่อ 31 ม.ค.53 )
-SAR ปี 55 มี 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้ ( ประกาศให้ใช้มาตรฐานเมื่อ 19 เม.ย.55 )

คำถาม วันที่ 29 ต.ค.55 ท่าน ผอ.กศน.อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.มาถามผมว่า ที่ผมตอบในเว็บว่า กศน.อ.ที่จะรับการประเมินภายนอก
ในปีงบประมาณ 2556 ให้ส่ง SAR ปีงบประมาณ 2553-2555 นั้น ถูกต้องหรือไม่
คำตอบ ผมตอบว่าผมมั่นใจว่าถูกต้อง อย่างไรก็ตาม วันเดียวกัน ผมได้ถามเรื่องนี้กับกลุ่มพัฒนา กศน. ได้รับคำตอบจากท่าน ผอ.กลุ่มพัฒนา กศน.
ว่า
ให้ส่ง SAR ปีงบประมาณ 2553-2555 ส่งเป็นเล่มชุดเดียว ( รวม 3 เล่ม ) และส่งเป็นแผ่น CD อีก 6 แผ่น ( แต่ละแผ่นมีไฟล์ SAR 53-55
ทั้ง 3 ปี เหมือนกันทั้ง 6 แผ่น ) นอกจากนี้ ท่าน ผอ.กลุ่มพัฒนา กศน. ยังบอกว่า เฉพาะการเก็บข้อมูลในบางตัวบ่งชี้ที่จะนำมาคำนวณค่าร้อยละนั้น
บางเรื่องถ้าไม่สามารถเก็บข้อมูล 3 ปีได้ เพราะขัดหลักความเป็นจริง ( สมศ.เพิ่งประกาศตัวบ่งชี้การประเมินรอบสามได้ปีเดียว บางตัวบ่งชี้เป็นเรื่อง
ที่ กศน.ไม่เคยเก็บข้อมูลมาก่อน ) ก็ให้นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการประเมินฯ ตามที่เก็บข้อมูลได้จริง ไม่จำเป็นต้องครบ 3 ปี

คำถาม วันที่ 1 พ.ย.55 คุณ “Jeed Saengdee” ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ กับ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ เหมือนกันไหม
คำตอบ
ผมตอบว่า ไม่เหมือนกัน การประเมินคุณภาพฯเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการประกันคุณภาพ
โดยกระบวนการประกันคุณภาพประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
1) การควบคุมคุณภาพภายใน
2) การตรวจสอบคุณภาพ
3) การประเมินคุณภาพ ด้วยการประเมินตนเอง (SAR), การประเมินโดยต้นสังกัด ( รวมทั้งการประเมินภายนอก )

คำถาม วันเสาร์ที่ 22 ก.ย.55 ทราบได้อย่างไรว่าคะ SAR ปี55 สูง กว่า SAR ปี 54 เมื่อเกณฑ์ มีจำนวนเยอะกว่า
คำตอบ ผมตอบว่า เปรียบเทียบกันด้วยคะแนนรวมเพียงตัวเดียวเท่านั้นครับ โดยปรับสัดส่วนคะแนนให้คะแนนเต็มเป็น 5 เท่ากัน
ก่อนเทียบ และเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีนะ ไม่ใช่แค่ 2 ปี ถ้าคะแนนสูงขึ้นทุกปี ( หรือคะแนนถึง 4.5 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 ทุกปี )
จึงจะได้คะแนนเต็ม
............ ประเด็นนี้ถ้าเป็นการประเมินภายในจะอยู่ในตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ถ้าเป็นการประเมินภายนอกจะอยู่ในตัวบ่งชี้ที่ 8 ของ สมศ. เช่น สมมุติว่า
- ปี 53 คะแนนรวม SAR ได้ 3.28 จากคะแนนเต็ม 4 ก็เทียบสัดส่วนให้เป็นคะแนนเต็มเป็น 5
............ = (3.28 X 5) หารด้วย 4 จะได้ 4.1 คะแนน ( ดูให้ดีก่อนว่า ปี 53 คะแนนเต็มเป็น 4 หรือ 5 ถ้าคะแนนเต็มเป็น 5 อยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับ )

- ปี 54 คะแนนรวม SAR ได้ 4.2 จากคะแนนเต็ม 5 ( ไม่ต้องปรับ เพราะคะแนนเต็มเป็น 5 อยู่แล้ว )

- ปี 55 คะแนนรวม SAR ได้ 86.00 จากคะแนนเต็ม 100 ก็เทียบสัดส่วนให้คะแนนเต็ม 5
........... = (86.00 X 5) หารด้วย 100 จะได้ 4.3

.......... จะเห็นว่า คะแนน SAR 3 ปีย้อนหลัง คือ 4.1, 4.2 และ 4.3 คือ สูงขึ้นทุกปี อย่างนี้จะได้คะแนนเต็มในด้านพัฒนาการของ
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ของ สมศ.
........... แต่ การประเมินภายใน ปี 55 ตามตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ใช้คะแนน SAR ย้อนหลัง 3 ปี คือ ปี 52 ถึง 54 นะครับ
ไม่ใช่ปี 53 ถึง 55 ( ต่างจากการประเมินภายนอกของ สมศ. )

คำถาม
วันที่ 13 ก.ย.55 ผมคุยกับคุณปรารถนา กศน.อ.กะปง ในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ เรื่องการประเมินคุณภาพฯภายนอกรอบสาม
ของ กศน.อ.กะปง กับ อ.สรรคบุรี ซึ่งรับการประเมินภายนอกระหว่าง 11-13 ก.ย.55 พร้อมกัน ว่า กศน.อ.สรรคบุรี โดยรวมคงผ่าน
( เขาดูไม่เกินที่เขาแจ้งให้เตรียมล่วงหน้า )
คำตอบ
.... กศน.อ.กะปงมีปัญหาที่ ตัวบ่งชี้ 6 ของ สมศ. ( ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนฯ )
.... กศน.อ.สรรคบุรีก็มีปัญหาที่ตัวบ่งชี้ 6 เช่นกัน เช่นเรื่องการศึกษาค้นคว้าวิจัยของครู และ
ตัวบ่งชี้ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา เพราะไม่ค่อยมีอะไรให้เขาดู นอกจากนี้มีปัญหาที่ตัวเลขต่าง ๆ
เช่นจำนวนนักศึกษา ใน SAR ในรายงานผลการปฏิบัติ และในเอกสารต่าง ๆ ตัวเลขไม่ตรงกัน
.... กศน.อ.กะปง จัดแฟ้มตาม 12 ตัวบ่งชี้ของ สมศ.เลย เพราะเขามาประเมินตามเกณฑ์ของเขา จะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับการหาเอกสาร
บางตัวบ่งชี้กรรมการจะหาข้อมูลเอง เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 8-10 เขาดูจากเอกสารเองทั้งหมด และสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา
.... ที่กศน.อ.กะปง โชคดีเนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ตลอด เขาจึงทราบข้อมูลของเราดีอยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหา
เรื่องการตอบคำถาม ส่วนตัวบ่งชี้ 1-4 สัมภาษณ์นักศึกษา แล้วมาสัมภาษณ์ครู เมื่อครูตอบแล้วก็ไปหยิบหลักฐานมาให้เขาดู เพื่อเขาจะได
้มีข้อมูลสำหรับให้คะแนน ฉะนั้น ควรจัดเตรียมข้อมูลตามเกณฑ์ สมศ เลย อีกอย่างการตอบคำถาม ควรตีความให้ออกว่าเขาประเมินอะไร อ่านเกณฑ์ให้เคลียร์จะได้ตอบได้ตรงประเด็น
ผมบอกว่า นี่ขนาด 55 อำเภอแรกใน 8 จังหวัด ประเมินผลงานปี 54 ไม่ใช่ 55 ยังจัดตาม 12 ตัวบ่งชี้ของ สมศ. ผมก็ไปแนะนำ
ให้ อ.สรรคบุรี จัดตาม 12 ตัวบ่งชี้ของ สมศ.เหมือนกัน เขาก็เชื่อ.......กรรมการประเมินก็ไม่ว่าอะไร พูดในทำนองชมเสียด้วยว่า "ปรับตัวทันนะ"
คุณปรารถนาตอบว่า เขาไม่สนหรอกว่าเราจะเตรียมแฟ้มอย่างไร แต่ที่แน่ๆเขามาประเมินตามตัวบ่งชี้ของเขา เพื่อให้ง่ายและไม่สับสนจึงจัด
ตามเกณฑ์เขาดีที่สุด

คำถาม วันที่ 17 ก.ย.55 "ศน.สุรีย์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กศน.จ.ตรัง แนะนำว่า
............. " สถานศึกษาควรมีอัตลักษณ์เพียงแห่งละ 1 อัตลักษณ์ "
คำตอบ ผมเห็นด้วย และขอร่วมเสนอความเห็นขยายความ ดังนี้
อัตลักษณ์ ก็คือ "คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์" ที่เป็นจุดเน้นสำคัญที่สุด หรือเป็นเป้าหมาย ที่ต้องการให้ผู้ที่เรียนจบจากสถานศึกษานั้น
เป็นคนลักษณะอย่างนั้น ตัวอย่างอัตลักษณ์ เช่น
............ - มีความซื่อสัตย์
............ - มีวินัย
............ - ใฝ่เรียนรู้
............ - ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

.............. ถ้ากำหนดอัตลักษณ์ หลายข้อว่า "มีจิตวิญญาณไทย ใจเป็นสากล เปี่ยมล้นเทคโนโลยี ชีวีพอเพียง" อย่างนี้ถือว่ามีอัตลักษณ์หลายอย่าง
ไม่ดีอย่างไร เมื่อกำหนดอัตลักษณ์แล้วก็ต้อง
.............1) มีนโยบาย แผนงาน/โครงการ ที่จะปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีลักษณะตามอัตลักษณ์ที่กำหนด
.............2) มีการกำหนดเกณฑ์/ตัวบ่งชี้ของแต่ละอัตลักษณ์ว่า จะดูจากตรงไหนอย่างไรจึงจะรู้ว่าผู้เรียนมีลักษณะตามอัตลักษณ์นั้นหรือไม่
.............3) มีการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด ทั้งที่เป็นโครงการ/กิจกรรมปกติที่ทำอยู่แล้วแต่ส่งผลให้เกิดอัตลักษณ์นั้นๆ
..................และโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดขึ้นมาเพื่อการปลูกฝัง/สร้างอัตลักษณ์นั้นโดยเฉพาะ
.............4) มีการวัดและประเมินผลว่าผู้เรียนมีลักษณะตามอัตลักษณ์นั้นหรือไม่ มากเท่าไรจะเห็นว่าถ้ามีอัตลักษณ์หลายอย่าง
................. ก็ยิ่งเพิ่มภาระในการทำทั้ง 4 เรื่องนี้

19.

(31-ตุลาคม-2555)
-ตารางเปรียบเทียบ มาตรฐานตัวบ่งชี้ กศน.(6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้)กับ ตัวบ่งชี้ของ สมศ.(12 ตัวบ่งชี้)
(ฉบับปรับปรุงโดย ศน.ณัฐพงศ์) คลิกที่นี้


-รายงานสรุปการประเมินคุณภาพ กศน.อำเภอในจังหวัดสระบุรี รอบที่ 1 (15-24ตุลาคม55)
คลิกที่นี้ ข้อมูลexcel , ไฟล์นำเสนอpowerpoint

18.

(18-ตุลาคม-2555)
แบบสำรวจแหล่งข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ กศน.อำเภอ (6มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
แบบสำรวจตามมาตรฐานที่ 1 (ศน.ณัฐพงศ์)
แบบสำรวจตามมาตรฐานที่ 2 (ศน.สุพจน์)
แบบสำรวจตามมาตรฐานที่ 3 (ศน.ชารินี)
แบบสำรวจตามมาตรฐานที่ 4และ 6 (ศน.ชริยา)
แบบสำรวจตามมาตรฐานที่ 5 (ศน.สุพจน์)

17.

(16-ตุลาคม-2555)
อาจารย์เอกชัย ยุติศรี กศน.อำเภอผักไห่ จ.อยุธยา ได้นำเสนอแนวทางจัดทำหลักฐานตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ( ประเมินคุณภาพภายในฯ )
เรื่องระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ดังนี้

คำถาม
คุณปิยธิดา หัวหน้า กศน.ตำบล อ.เสนา ถามว่า อยากได้เครื่องมือ ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ( ประเมินคุณภาพภายในฯ )
เรื่องระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
คำตอบ เรื่องระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ไม่ต้องมีเครื่องมือ ให้ทำเป็น "แบบสำรวจรายการ" ขึ้นมาแผ่นเดียว โดยให้เจ้าหน้าที่คนเดียว
สำรวจว่า ตามเกณฑ์การพิจารณาข้อ 1-5 นั้น เกณฑ์ข้อไหนทำ (มี) เกณฑ์ข้อไหนไม่ได้ทำ (ไม่มี) เวลากรรมการมาประเมินฯก็ให้ดูหลักฐานของจริงที่มี (ทำ) ตามเกณฑ์แต่ละข้อ

คำถาม คุณนราภรณ์ ครูอาสาฯ อ.บางซ้าย ถามว่า การเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบสาม รวบรวมข้อมูลเป็นปีงบประมาณ
หรือปีการศึกษา อย่างไร
คำตอบ เรื่องนี้ กศน.จ.สิงห์บุรี ซึ่งรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามแล้ว บอกว่า ถึงแม้ กศน.จะประเมินเป็นปีงบประมาณไม่ใช่ปีการศึกษา
แต่คณะกรรมการฯที่ไปประเมินภายนอกที่สิงห์บุรีประเมินโดย ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนและครู ดูข้อมูลตามปีการศึกษาเหมือนเดิม
ถ้าเป็นเรื่องอื่นจึงจะดูข้อมูลตามปีงบประมาณ ประเมินฯที่สิงห์บุรีในเดือน ก.ย.55 ดูข้อมูลเกี่ยวกับครูและนักเรียน 3 ปีการศึกษาย้อนหลังคือ
ปีการศึกษา 2554 ( 1/54+2/54 ), 2553 (1/53+2/53) และ 2552 ( 1/52+2/52 )
คิดดูแล้ว ถ้าประเมินฯในเดือน ก.ย.55 ซึ่งข้อมูลภาค 1/55 ยังไม่สมบูรณ์ ประเมินตามปีการศึกษาอย่างนั้นก็ลงตัวดี
แต่สำหรับ 20 จังหวัด 200 อำเภอ ที่จะประเมินฯประมาณเดือน ม.ค.-ก.พ.56 ช่วงนั้น ข้อมูล 1/55 มีสมบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่มีข้อมูล 2/55 ถ้าจะดูข้อมูลตามปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 53-55 โดย 55 ใช้ข้อมูล 1/55 ภาคเดียว หรือจะใช้ปีการศึกษา 52-54 โดยไม่ดูข้อมูล 1/55
ก็ดูแปลก ๆ ขัด ๆ จึงตัดสินใจว่า ที่จะประเมินภายนอกประมาณ ม.ค.- ก.พ.56 นี้ ใช้ข้อมูล 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง
คือ 55 ( 2/54+1/55 ), 54 ( 2/53+1/54) และ53 ( 2/52+1/53 ) อนึ่ง กศน.จ.สิงห์บุรี บอกข้อมูลที่น่าสนใจ
ในการรวบรวมข้อมูล อีก 2 เรื่อง คือ

- การรวมจำนวนนักศึกษาในแต่ละปี ให้นำจำนวนนักศึกษาของ 2 ภาคเรียน มาบวกกันเลย
( ถึงแม้ว่า 2 ภาคเรียนนั้นจะมีนักศึกษาส่วนหนึ่งซ้ำคนเดิม ก็ให้นับรวมซ้ำไป )

- ตัวบ่งชี้ที่ 1 ถึง 4 และ 6 ( ของ สมศ. ) ให้คิดเฉพาะนักศึกษา กศ.ขั้นพื้นฐาน ไม่รวมนักศึกษา กศ.ต่อเนื่อง

16.
(10-ตุลาคม-2555)
อาจารย์เอกชัย ยุติศรี กศน.อำเภอผักไห่ จ.อยุธยา ได้นำเสนอตัวอย่าง SAR ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง
ของ กศน.อ.พานทอง จังหวัดชลบุรี
- การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- คู่มือบริหารความเสี่ยง เล่ม 1 ปี 51
15.
(10-ตุลาคม-2555)
อาจารย์เอกชัย ยุติศรี กศน.อำเภอผักไห่ จ.อยุธยา
ได้นำเสนอข้อมูล แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555-2558 และ
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2555 ของ นายวิทยา คชสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ที่เป็นประโยชน์ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามผ่านทาง webBlog จึงขอนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ ดังนี้

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555- 2558 ปก-คำนำ-สารบรรณ ....เนื้อหาของแผน
- รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2555(SAR) ปก-คำนำ...... เนื้อหาของSAR

คำถาม งานอาชีพที่ไม่ถึง 40 ชม.ต้องใส่ใน SAR หรือไม่ หรือว่าใส่แต่ไม่ต้องคิดค่าตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ 1.7

คำตอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่ว่าจะถึงหรือไม่ถึง 40 ชั่วโมง ให้ใส่ไว้ในบทที่ 2 ทั้งหมด ให้รู้ว่าผลการปฏิบัติงานเรามีเท่าไร
แต่ถ้างาน/โครงการ/กิจกรรมไหนไม่ถึง 40 ชั่วโมง ก็ไม่ต้องคิดค่าตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ตอนใส่ในบทที่ 2 ให้
เพิ่มช่องบอกจำนวนชั่วโมงเข้าไปด้วย กรรมการจะได้ไม่งงว่าทำไมไม่ตรงกับที่คิดค่าตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ต่าง ๆ
คือให้รู้ว่าส่วนที่หายไป คือ โครงการ/กิจกรรมที่หลักสูตรน้อยกว่า 40 ชม.

14.


(10-ตุลาคม-2555)
อาจารย์เอกชัย ยุติศรี กศน.อำเภอผักไห่ จ.อยุธยา
ได้นำเสนอข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 ที่เป็นประโยชน์
ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ผ่านทาง webBlog จึงขอนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ ดังนี้

เรื่องของ SAR กับ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และ ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

....คำว่าระบบฐานข้อมูล ที่ต้องทำ หมายถึง ข้อมูลของนักศึกษา หรือว่าเป็นข้อมูลของประชากรทั้งหมดของอำเภอ
จากการที่ได้ไปร่วมทำความเข้าใจในการทำ SAR ของ กศน.อำเภอ 2-3 แห่ง พบว่าบุคลากรยังไม่เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่าง "ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร" ตามตัวบ่งชี้ที่ 3.1 เกณฑ์ 3 กับ
......... "ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ"
ตามตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ขออธิบายความแตกต่าง และยกตัวอย่าง เพื่อให้เข้าใจ ดังนี้

1) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ตช 3.1
- ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมมา โดยยังไม่ผ่านการประมวลจัดกระทำ ซึ่งอาจเป็นตัวหนังสือ
- สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลจัดกระทำ ให้เป็นรูปแบบที่มีความหมายสามารถนำไปใช้ในเรื่องต่าง ๆ ได้
ตามวัตถุประสงค์ เช่น แค่นำข้อมูลมาลงตารางเป็นแถวเป็นคอลัมน์ ตารางนี้ก็ถือเป็นสารสนเทศแล้ว หรืออาจประมวลจัดกระทำ
เป็นรูปกราฟ หรือรูปแบบอื่น ๆ ได้หลากหลาย
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร คือข้อมูลสารสนเทศทุกอย่าง ที่ควรมีไว้อ้างอิงในการดำเนินงาน แม้แต่
"คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงาน" ต่าง ๆ ก็ถือเป็นสารสนเทศด้วย
บางคน ( กศน.อ.ตรอน) แบ่งสารสนเทศออกเป็น 6 กลุ่ม คือ
1.1 สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา
1.2 สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน
1.3 สารสนเทศการบริหารวิชาการ
1.4 สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1.5 สารสนเทศเพื่อการรายงาน
1.6 สารสนเทศคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน
ดูรายละเอียดของแต่ละกลุ่ม ( เอามาจากเว็บบล็อคของท่าน ศน.ขิง ) คลิกที่นี้

2) ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ตช 3.2
คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ( ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ )
เช่น โปรแกรมระบบบุคลากร, โปรแกรมทะเบียนพัสด, โปรแกรมบริหารงบประมาณ, โปรแกรมบริหารงานห้องสมุด PLS,
ฐานข้อมูลตำบล, โปรแกรมรับส่งหนังสือราชการ, โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา ITW, โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา ปวช.,
โปรแกรมประเมินเทียบระดับการศึกษา, ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุด, โปรแกรมฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตร, โปรแกรมระบบสารบรรณ ฯลฯ13.

(1-ตุลาคม-2555)
เกณฑ์ระดับคุณภาพ รายตัวบ่งชี้ รายมาตรฐาน รายด้าน และ สรุปรวมทั้ง 6 มาตรฐาน กลุ่มพัฒนา กศน.นำมาขึ้นเว็บฯ เมื่อวันที่ 1ตุลาคม 2555
ดาวน์โหลดได้ที่เว็บสำนักงาน กศน. หรือ คลิกที่นี้
12.

(28-กันยายน-2555)
หนังสือ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 21 กันยายน 2555 เรื่องการจัดทำผลการประเมินคุณภาพตนเอง (SAR)
และแนวทางการเขียนสรุปผลประเมินตนเอง คลิกที่นี้ (เป็นไฟล์เอกสารประเภทPDF) คลิกเพื่อดาวน์โหลดAcrobat Reader PDF ไฟล์)
11.

(27-กันยายน-2555)
อาจารย์เอกชัย ยุติศรี กศน.อำเภอผักไห่ จ.อยุธยา
ได้นำเสนอ
- ตัวอย่างผลการปฏิบัติงานประจำปี ตามแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของพัทลุง คลิกที่นี้
หรือดาวน์โหลด ที่ http://phattalung.nfe.go.th/e_office/photo/1797_2.doc

- เค้าโครง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง” ของ กลุ่มพัฒนา กศน.
คลิกที่นี้ (ไฟล์ที่บีบอัดนามสกุล *.rar ) หรือ อ่านเล่มนี้แบบออนไลน์ได้ที่ http://202.143.137.99/ebookzzzzz/planandsar/

(แหล่งที่มา กลุ่มพัฒนา สำนักงาน กศน. )
10.


(24-กันยายน-2555)

ไฟล์Excel การคำนวณตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระ สูงกว่าขีดจำกัดล่าง ของประเทศ
วิเคราะห์จาก ผลการทดสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียนใน 5 กลุ่มสาระของผู้เรียนทุกระดับ
ที่ได้คะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง ระดับประเทศ
- การหาจำนวนนักศึกษาที่มีคะแนนสอบปลายภาคสูงกว่าค่าขีดจำกัดล่างของประเทศ (ไฟล์ doc_howtofind)
- ค่าขีดจำกัดล่างของค่าเฉลี่ยจำแนกตามรายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2/2553 (ไฟล์ Excel2-2553)
- ค่าขีดจำกัดล่างของค่าเฉลี่ยจำแนกตามรายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 1/2554 (ไฟล์ Excel1-2554)
- ค่าขีดจำกัดล่างของค่าเฉลี่ยจำแนกตามรายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2/2554 (ไฟล์ Excel2-2554)
- GOMPLAYERENSETUP
คำแนะนำ :
1. ให้ดาวน์โหลด GOMPLAYERENSETUP ลงในเครื่อง (ตามLinkบรรทัดข้างบน)
2. คลายRAR เป็น EXE แล้วติดตั้งโปรแกรมลงเครื่อง
3. เปิดไฟล์ข้อมูลตรวจกระดาษคำตอบ นามสกุล.DAT โดย คลิกขวาชื่อไฟล์ แล้วเลือก openwith microsoft excel
4. ทำตามคำแนะนำไฟล์ doc_howtofind

(แหล่งที่มา สำนักงาน กศน. )

9.

(18-กันยายน-2555)
ไฟล์การนำเสนอการการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จาก เว็บไซต์ สำนักงาน กศน.ภาคกลาง
- การเตรียมการการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (Powerpointการเตรียมการฯ)
- มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (Powerpointมาตรฐานและตัวบ่งชี้)
8.


(17-กันยายน-2555)

อาจารย์เอกชัย ยุติศรี กศน.อำเภอผักไห่ จ.อยุธยา ได้ส่งเอกสารของกรรมการประเมินภายนอกรอบสาม
ที่ประเมิน กศน.อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ระหว่าง 11-13 ก.ย.55 เพื่อใช้เตรียมรับการประเมิน
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา เห็นว่าน่าสนใจมาก ถึงแม้กรรมการแต่ละชุดอาจแตกต่างกันบ้าง แต่ก็คล้ายกัน
จึงนำไฟล์ทั้ง 5 มาให้ผู้สนใจดาวน์โหลดไปศึกษาและเตรียมพร้อมไว้บ้าง ( อาจารย์เอกชัย ยุติศรี ไม่ได้ปรับแก้
และทั้ง 5 ไฟล์นี้มาจากกรรมการที่จะเข้าประเมินภายนอกจริง ดาวน์โหลดได้โดยคลิกที่ข้อ) ดังนี้
- ไฟล์รายละเอียดที่กรรมการให้เตรียมพร้อม ( prepare.doc )
- ไฟล์ข้อมูลตัวเลขร้อยละและอื่นๆที่กรรมการให้เตรียมไว้ให้เขา ( percent.doc )
- ไฟล์แบบฟอร์มสภาพทั่วไปที่ให้กรอกเตรียมไว้ให้กรรมการ ( general.doc )
- ไฟล์ตัวอย่างการกรอกสภาพทั่วไป ( exgeneral.doc ) ( น่าจะนำสภาพทั่วไปนี้ใส่ลงไปใน SAR 55 ด้วยเลย )
- ไฟล์กำหนดการประเมินใน 3 วัน ( program.doc )
หรือสำรองดาวน์โหลดได้ที่ http://sdrv.ms/Plzqdb
( ควรให้บุคลากรทุกคนมาประชุมกัน และให้แต่ละคนเล่าให้ทุกคนฟังว่า ตัวบ่งชี้ที่ตนเตรียมไว้นั้น
ควรตอบคำถามกรรมการอย่างไรบ้าง เพราะกรรมการอาจสอบถามไม่ตรงตัวบุคลากรที่เตรียมเรื่องนั้น
บุคลากรคนอื่นจึงควรรู้รายละเอียดและเข้าใจตรงกัน)

7.
แนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ2555 -
ตามคำแนะนำของอาจารย์เอกชัย ยุติศรี กศน.อำเภอผักไห่ จ.อยุธยา
6.
เครื่องมือประกันคุณภาพ - สนง.กศน.จ.สตูล
5.
เครื่องมือประกันคุณภาพ ภายใน ภายนอก ตามมาตรฐานใหม ่(6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้)- สนง.กศน.จ.สงขลา
4.
ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ปี งปม.2555-2557
3.
แนวทางการรับประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
2.
เอกสารเครื่องมือรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน 6 มาตรฐาน27ตัวบ่งช ี้(31มกราคม2553)
1.
เค้าโครงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรายงานการประเมินตนเอง
   
เอกสาร 1 - 7 เป็นไฟล์ที่บีบอัดนามสกุล *.rar